Riksdagen tillsätter en egen utredning om LVU

Regeringen presenterade i mars den så kallade Lilla-Hjärtat utredningen, som innehöll förslag om stärkta rättigheter för barn som tvångsvårdas enligt LVU. Riksdagen var dock inte nöjd med utredningens förslag och har därför tillsatt en egen utredning med samma syfte.

Den så kallade Lex-lilla hjärtat utredningen presenterades den 10 mars. Det är en utredning som regeringen tillsatt med syfte att säkerställa barnets rättigheter och barnets bästa, i samband med att tvångsvård enligt LVU upphör. Syftet var att barn som placerats utanför det egna hemmet skulle få en ökad trygghet och stabilitet. Men riksdagen är inte nöjd med förslagen och har därför beslutat att tillsätta en egen utredare. Utredaren ska ska ta fram förslag för att ytterligare stärka placerade barns rättigheter.

Förslagen i regeringens utredning

LVU innebär att barn kan tvångsvårdas om det finns allvarliga brister i barnets hemmiljö. Barn kan också tvångsvårdas om barnet själv genom sitt beteende (exempelvis kriminalitet, missbruk eller annat nedbrytande beteende) utsätter sig för betydande risker. När dessa brister inte längre finns, ska socialnämnden besluta om att vården ska upphöras. Regeringens utredning föreslog en rad förändringar kring hur vård enligt LVU ska upphöra. Här är en sammanfattning av förslagen:

  • Tvångsvården ska inte upphöra förrän de omständigheter som legat till grund för beslutet om LVU har förändrats på ett ”varaktigt” och ”genomgripande” sätt. Det är ett förslag som syftar till att tvångsvården inte får upphöra allt för tidigt, utan endast ska upphöra när det skett en tydlig och långsiktigt hållbar förändring. 
  • Socialnämnden ska bli tvungen att överväga om familjehemmet ska få vårdnaden om ett placerat barn, om barnet varit placerat i familjehemmet enligt LVU i minst två år. Idag behöver bara ett sådant övervägande göras efter tre år.
  • Socialnämnden ska ha rätt att besluta om att vårdnadshavare ska genomgå drogtester innan ett beslut om upphörande av LVU fattas eller innan då vårdnadshavaren ska umgås med barnet.
  • Efter att tvångsvården har upphört och barnet flyttar hem till sina vårdnadshavare ska Socialnämnden följa upp barnets situation. En uppföljning ska få ske under 6 månader efter att barnet flyttat hem till sina vårdnadshavare, i dag kan detta endast ske under 2 månader.

Riksdagen ser brister i förslagen – tillsätter en egen utredning om LVU

En riksdagsmajoritet var kritisk mot delar av de förslag som Lex-lilla hjärtat utredningen hade lämnat. En majoritet i riksdagens socialutskott har därför beslutat att tillsätta en egen utredning som ska ta fram konkreta lagförslag för att stärka barns rättigheter i samband med att vård enligt LVU avslutas. Riksdagsmajoriteten var särskilt kritisk till att utredningen inte lämnade något konkret förslag om att barnets bästa alltid ska vara en obligatorisk del av prövningen om barnet fortsatt ska få vård eller återgå till sina vårdnadshavare. Riksdagens utredare har därför fått i uppdrag att föreslå just detta.

Lämna en kommentar