Vad är dödsbo samt arvskifte? – Advokatbyrån berättar

Tillgångarna och skulderna ska redovisas och sammanställs skriftligt genom en bouppteckning. Det är viktigt att bouppteckningen upprättas och går till på rätt sätt för att undvika möjliga konflikter och praktiska problem. Samtliga delägare av dödsboet ska kallas till ett möte och tillgångar och skulder ska redovisas på rätt sätt. Den dag bouppteckningen skrivs under kallas för förrättningsdag och ska ske inom tre månader från dödsdagen.


En bouppteckning är nödvändig och behövs ofta för att banker ska godkänna uttag från den avlidna personens konto samt för att hus ska kunna säljas. Bouppteckningen ska innehålla bouppteckningen i original, en vidimerad kopia av bouppteckningen, bestyrkt kopia av ett eventuellt testamente alternativt originaltestamentet, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande handlingar om sådana finns.

Bouppteckningen ska även innehålla en fullmakt i original i det fall en fullmakt finns. Det är de som ingår i dödsboet som ska göra bouppteckningen. Ifall att bouppteckningen av någon anledning inte kan göras privat kan en jurist anlitas för att göra en bouppteckning.

Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket och handläggningen tar normalt en månad. Skatteverket kan begära en komplettering om något är fel eller saknas i bouppteckningen.

När en bouppteckning är klar och registrerad kan dödsbodelägarna skifta boet. Att skifta boet innebär att tillgångarna delas och i regel innebär det att ett arvskifte görs. Ett arvskifte utgör ett avtal mellan delägarna. Syftet med en arvskifteshandling är att klargöra hur arvet fördelas mellan arvingarna och vem som ska få vad av tillgångarna i dödsboet. Det innebär bland annat att göra ägarbyte vid arv av fastighet.


Detta görs inte automatiskt utan arvingen måste ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet. Arvingarna måste även lösa bolån eller flytta över lånet till en annan person då lånet inte skrivs av automatiskt när en person avlider. Arvskiftet måste undertecknas av alla delägare för att dödsboet ska upplösas. Det finns inget krav på att någon behöver bevittna arvskiftet då handlingarna ses som en privat överenskommelse och således ett privat avtal. Ett undantag från kravet på arvskifte är dödsbon med en delägare.

Lämna en kommentar